ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "БОРАЦ СРБАЦ" ДОО СРБАЦ

Скупштина привредног друштва "БОРАЦ СРБАЦ" доо Србац, као оснивач, донијела је одлуку о продаји путничког аутомобила у власништву привредног  друштва "БОРАЦ СРБАЦ" доо Србац путем усменог јавног надметања-лицитације.

Јавни оглас објављује се у складу са Правилником о поступку јавног надметања-лицитације путничког возила, а с тим у вези формирана је и Комисија за провођење ове одлуке. 

Скупштина привредног друштва објављује Јавни оглас о продаји путничког возила у којем се налазе сва обавјештерња и поступци у овој продаји, а јавно надметање-лицитација се заказује за 16.02.2024.године у просторијама привредног друштва "БОРАЦ СРБАЦ" доо Србац Моме Видовића бр.21. Србац,  са почетком у 11 часова.

 

      

 

 

 

        На основу члана 3. Правилника о поступку јавног надметања-лицитације за продају путничког возила / број: И: 02/26-1 од 05.02.2020.године / члана 3. и 7. Одлуке Скупштине привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац о продаји путничког аутомобила у власништву привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац путем усменог јавног надметања-лицитације  / број: 01/214-1 од 08.11.2023.године / , предсједник  Скупштине привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац, расписује следећи:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С
о продаји путничк
oгаутомобила у власништву привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац путем усменог јавног надметања-лицитације,

 

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је  путнички аутомобил власништво привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац.

2. ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

Ред. бр.

Марка и тип аутомобила

Година производње

Број шасије

Почетна цијена у КМ

Напомена

1.

Volkswagen Caddy

1998.год.

WV1ZZZ9KZXR517032

2.258,20

није регистрован, одјављен  

 

3. ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

Моторно возило се може погледати сваким радним даном  у времену од 09,00 до 13,00 часова, уз претходну најаву.
Возило се налази на паркингу  испред сједиштва привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац,,Моме Видовића" бр.21 у Српцу.

4. НАЧИН ПРОДАЈЕ

Путем усменог јавног надметања-лицитације,у складу са одредбама Правилника о поступку јавног надметања-лицитације за продају путничког  возила /број: И:02/26-1 од 05.02.2020.године.

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим понуђеним износом.
Продаја ће се обављати по начелу "ВИЂЕНО - КУПЉЕНО", што искључује све накнадне рекламације и приговоре купаца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака.

5. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица која уплате 10% од почетне вриједности аутомобила. Лицима која не прођу на лицитацији уплаћени износ ће бити враћен.
Право учешћа у јавном надметању немајузапослени у привредном друштву „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац и у Борачкој организацији општине Србац.

6. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање проводи Комисија, а одржат ће се дана  16.02.2024.године са почетком у 11,00 у просторијама  привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ д.о.о. Србац, Србац, М. Видовића, број 21. 

Прије почетка јавног надметања, саопштавају се правила јавног надметања.
Јавном надметањуможе присуствовати овлаштена особа правног лица или физичко лице, уз презентацију пуномоћи односно личне карте.

7. ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Уплата 10% почетне вриједности путничког аутомобила за које се лицитира најкасније на дан лицитације до 10,00 часова.

Понуђач чија понуда буде најповољнија, односно купац дужан је уплатити цјелокупан износ на жиро рачун привредног друштва „БОРАЦ СРБАЦ“ доо Србац број 567-35311000163-76 код Atos banke AD,сврха уплате: уплата за куповину  моторног возила бр. шасије WV1ZZZ9KZXR517032, најкасније у року од седам дана од дана лицитације, након чега ће се , уз презентацију о уплати, с њим закључити Уговор о купопродаји.
Ako
понуђач са најповољнијом понудом, односно купац, не уплати утврђени износ или не приступи закључењу Уговора о купопродаји, у остављеном року, сматраће се да је одустао од куповине.
Све порезе и трошкове око преноса права власништва над купљеним возилом сноси Купац.
K
упац након уплате и закључења Уговорао купопродаји, може одмах преузети моторно возило, заједно са пратећим документима моторног возила.

8.ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив за продају аутомобила путем јавног надметања објавит ће се у средствима јавног информисања  ,, ЈП  Радио Србац "  , на огласној табли општине Србац и Борачке организације општине Србац  као и на  web страници Борачке организације општине Србац :  www.borackasrbac.com                        

Контакт особа: Зоран Дринић, тел. 066 / 000-515.

Србац, 01.02.2024.године

                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                  ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

                                                                                                                БОРАЦ СРБАЦ ДОО СРБАЦ

 

                                                                                                                           Горан Плотан с.р.