Статут

На основу члана 12.,16. и 48. Закона о удружењима и фондацијама  Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 52/01и 42/05),члана 34. Статута Борачке организације општине Србац , а у вези са чланом 77. Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина Борачке организације општине Србац, на сједници одржаној 27.02.2017.године,  д о н о с и:

 

С Т А Т У Т

БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ

 

I  - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Статутом Борачке организације општине Србац уређују су следећа питања: назив и сједиште Борачке организације, правни положај, заступање и представљање, програмски циљеви и задаци, чланство, питања организације органа и њихов правни положај, права, обавезе и овлаштења Борачке организације, организација Стручне службе, оснивање профитних организација, престанак рада, финансирање и друга питања од интереса за рад Борачке организације општине Србац.

 

 

Члан 2.

Борачка организација је јединствена друштвена организација демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих,заробљенихи несталихбораца одбрамбено ослободилачких ратова Српског народа.

Борачка организација је нестраначка организација чије се организовање, програмски циљеви и дјеловање заснива на демократским принципима и у складу са Уставом и Законима Републике Српске.

Борачка организација је самостална организација која има своју имовину, изграђену организациону структуру, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обиљежја и начин свога дјеловања.

 

Члан 3.

Борачка организација, као саставни дио Борачке организације Републике Српске, је организација од јавног интереса за Републику Српску.

Борачка организација се оснива на неодређено вријеме.

Борачка организација у складу са Законом врши јавна овлаштења.

 

 

II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.

Борачка организација дјелује под називом Борачка организација општине Србац.

Скраћени назив је БО општине Србац.

 

Сједиште Борачке организације је у Српцу , улица Моме Видовића број 21.

 

      Назив Борачке организације општине Србац на енглеском језику је:

      VETERANS ORGANIZATION of MUNICIPALITY SRBAC ,скраћени назив VOMS,

 

      Назив Борачке организације општине Србац на руском  језику је:

      ВЕТЕРАН ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТ СРБАЦ,скраћениназив је      ВОМС

 

 

III – ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

 

Члан 5.

Борачка организација има својство правног лица, са правима и обавезама утврђеним Законом и овим Статутом.

Сваки организациони облик у смислу правног лица који дјелује у оквиру Борачке организације, за створене обавезе, одговара својом имовином.

 

Члан 6.

Борачку организацију заступа и представља предсједникСкупштине Борачке организације општине , а који је истовремено и предсједник Борачке организације општине.

Борачку организацију може да заступа и друго лице на основу датог овлаштења, од стране предсједника  Скупштине, а у складу са овим Статутом.

 

Члан 7.

Борачка организација има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 23 мм и 35 мм са по рубу ћириличним писмом исписаним текстом: БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ , а у средини печата је угравиран знак Борачке организације.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60 х 35 мм, са водоравно у редовима ћириличним писмом исписаним текстом: Република Српска, Борачка организација општине Србац , улица, број и датум, као и други текст који ближе одређује његову намјену.

 

Члан 8.

Начин руковања, чувања и уништења печата и штамбиља уређује се одлуком коју доноси Предсједништво Скупштине Борачке организације.

 

Члан 9.

Борачка организација има свој знак.

Знак Борачке организације представља сложену графичку слику крста са сунцем које излази и заставу Републике Српске у оштрој перспективи у три плохе и два прелома, са уписаним текстом 1990.

 

Члан 10.

Борачка организација има свој жиро рачун, путем којег води своје материјално -финансијско пословање.

 

IV – ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Члан 11.

Програмски циљеви и задаци Борачке организације су:

·       заштита права и интереса демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и  породица погинулих, заробљених и несталих бораца,

·       унапређење материјалног положаја и социјалне сигурности демобилисаних бораца, ратних војнихи нвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца,

·       иницирање на доношењу одговарајућих правних рјешења и ефикасно остваривање права којима ће се осигурати адекватна заштита и достојанство демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих,заробљених и несталих бораца,

·       пружање непосредне помоћи демобилисаним борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих, заробљених и несталих бораца, обезбјеђујући им благовремено потпуне информације, стручна упутства за потпуније и ефикасније остваривање њихових права,

·       допринос на афирмацији принципа утврђених општим оквирним споразумом за успостављање мира у БиХ, очување правног и фактичког положаја Републике Српске,

·       развијање свих демократских односа и стварање услова за просперитетнију будућност Републике Српске и њених грађана,

·       очување мира,

·       очување лика српског борца и ослободилачких традиција српског народа,

·       афирмација Борачке организације као легитимног представника демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих,заробљених и несталих бораца.

 

V – ЧЛАНСТВО

 

Члан 12.

Чланом Борачке организације постаје се стицањем својства појединачног или колективног члана.

Члан Борачке организације не може бити истовремено члан неке друге организације или удружења која окупљају демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих, несталих и заробљених бораца, изузев чланова организација и удружења који су колективни чланови Борачке организације Републике Српске.

Борачка организација води регистар својих чланова.

 

Члан 13.

Појединачно чланство Борачке организације стиче се потписивањем приступнице од стране лица са утврђеним статусом, демобилисаног борца, ратног војног инвалида и породице погинулог, заробљеног и несталог борца,  одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа.

Чланство у Борачкој организацији доказује се чланском књижицом.

 

Члан 14.

Колективни чланови јединствене Борачке организације могу бити организације и удружења која имају статус републичког удружења, а која окупљају демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих, заробљених и несталих бораца с подручја Републике Српске, а који приступе и прихвате Статут, програмске циљеве и задатке Борачке организације.

 

Члан 15.

Права члана Борачке организације су:

·       да учествује у раду Борачке организације као појединачни члан непосредно или посредно путем својих представника у органима Борачке организације,

·       да бира и  буде биран у органе Борачке организације,

·       да буде информисан,

·       да остарује сва права утврђена законом и Статутом као појединац или преко Борачке организације,

·       да добровољно иступи из Борачке организације,

·       да остварује сва остала права утврђена Статутом и позитивним прописима.

 

 

Члан 16.

Члану Борачке организације може престати чланство у Борачкој организацији:

·       иступањем из Борачке организације добровољно и

·       искључењем.

·       смрћу.

 

Члан 17.

Иступање из чланства Борачке организације врши се добровољно на бази поднесеног писменог захтјева.

 

Члан 18.

Искључење члана Борачке организације врши се кад он дјелује супротно ставовима Борачке организације утврђеним на бази програмских циљева и задатака или кад не извршава своје обавезе, а на основу проведеног поступкапред Судом части.

 

 

Члан 19.

 

Обавезе члана су:

·       да дјелује и ради у складу са Статутом и програмским активностима Борачке организације,

·       да чува свој углед и углед Борачке организације,

·       да плаћа чланарину.

                                                            Члан 20.

       Борачка организација води регистар својих чланова.

       Правилником о вођењу регистра уређују се питања вођења регистра    чланства,образац и начин издавања чланске књижице.

      Правилник из става 2.овог члана доноси Предсједништво.

 

 

 

VI – ОРГАНИЗОВАЊЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

                                                                         Члан 21.        

Организовање чланова Борачке организације у општинској Борачкој организацији, у правилу, заснива се на територијалном принципу.

Чланови Борачке организације на подручју Мјесне заједнице, организују се у Мјесну борачку организацију.

За организовање Мјесне борачке организације потребно је имати 31 потписану приступницу чланова из реда демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца.

Чланови Борачке организације на нивоу општине образују општинску Борачку организацију 

 

Одлуку о потреби, условима и начину организовања Борачке организације, сагласно претходном ставу, доноси Скупштина Борачке организације општине.

 

 

Члан 22.

Ако више од 30 чланова из реда демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца, поднесу захтјев за организовање у Мјесну борачку организацију, Предсједништво Борачке организације општине може одобрити организовање Мјесне борачке организације за дио Мјесне заједнице као једне цјелине, ако тиме није угрожен услов за постојање већ постојеће Мјесне борачке организације, уз претходно, у писменој форми,  достављен став Мјесне борачке организације из које се врши издвајање.

Одлуку о потреби, условима и начину организовања Мјесне борачке организације или дијела Мјесне борачке организације у Мјесну борачку организацију  доноси Предсједништво Борачке организације општине најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтјева од стране иницијативног одбора за организовање Мјесне борачке организације.

 

 

Члан 23.

Права, обавезе, надлежност, начин рада и одговорност чланова у органима Борачке организације на свим нивоима организовања  ближе се уређују Пословником о раду тих органа.

 

Члан 24.

Дужина мандата у органима Борачке организације на свим нивоима организовања траје четири године.                                                                                                                                            

Дужност предсједника Скупштине, предсједника Предсједништва и предсједника Одбора не може се обављати у периоду дужем од два мандата узастопно на истој дужности.

 

Члан 25.

Чланови Борачке организације изабрани у органе Борачке организације могу поднијети оставку на изабрану дужност и прије истека мандата на који су изабрани.

Опозив представника у органима Борачке организације врши се на начин и по поступку као и за његов избор.

У случају подношења  оставке или опозива, бира се други представник, на начин и по поступку утврђеном овим Статутом или Одлуком Скупштине Борачке организације и Пословником о раду тог органа.

                            Орган Борачке организације чији је члан опозван,умро или је поднио оставку може до избора новог члана на његову дужност привремено именовати другог представника,али не више од 1/3 укупног броја чланова органа,а до првог редовног засједања органа који ће изборе провести у редовном поступку.

 

Члан 26.

Избори у Борачкој организацији на свим нивоима организовања врше се једном у четири године.

Поступак и начин провођења избора уређује се Одлуком Скупштине Борачке организације одређеног нивоа избора, а у складу са Статутом и Пословником о раду.

Ванредни избори у Борачкој организацији проводе се у складу са Одлуком Скупштине одређеног нивоа о провођењу ванредних избора.

 

Члан 27.

За пуноважно одлучивање у органима Борачке организације потребно је присуство натполовичне већине чланова органа, а пуноважне су оне одлуке за које је гласала надполовична већина присутних чланова, ако за поједина питања није прописана квалификована већина.

 

VII – ОРГАНИ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 28.

Органи Борачке организације су:

1.     Скупштине Мјесних борачких организација,

2.     Скупштина Борачке организације општине,

3.     Предсједништва, као извршно - оперативни органи Скупштине Борачке организације на свим нивоима,

4.     Одбор породица погинулих, заробљених и несталих бораца,

5.     Одбор ратних војних инвалида и

6.     Надзорни одбор.

 

Члан 29.

Скупштине Борачких организација су највиши органи одлучивања у Борачкој организацији.

 

1.     Скупштина Мјесне Борачке организације

 

Члан 30.

Скупштину Мјесне борачке организације чине сви чланови Мјесне борачке организације са подручја мјесне заједнице, односно сви чланови Мјесне борачке организације.

 

       Изузетно од одредби члана 26.Статута,уколико статутарном одлуком,одлуком о оснивању или одлуком о провођењу избора није одређен кворум за одржавање Скупштине Мјесне борачке организације потребно је присуство најмање ½ од укупног броја чланова у тој Мјесној борачкој организацији.

 

       Ако се на позив за сједницу Скупштине не одазове надполовична већина чланова исте,сједница се одлаже;а истог дана или у року од седам дана предсједник Скупштине може сазвати нову сједницу Скупштине са истим дневним редом.

 

       Поновљена сједница Скупштине може пуноважно радити и доносити пуноважне одлуке ако је на истој присутно најмање ¼ од укупног броја чланова Скупштине.

 

 

Скупштина Мјесне борачке организације чији је број чланова већи од 50, може донијети одлуку и извршити избор Скупштине Мјесне борачке организације на представничком  нивоу.

Број представника у Скупштини Мјесне борачке организације сагласно претходном ставу одређује се Одлуком Скупштине и пословником о раду Мјесне борачке организације, а Скупштина може да броји највише 25 представника са подручја Мјесне заједнице.

 

Позив за одржавање Скупштине Mјесне борачке организације мора бити јаван и доступан сваком члану борачке организације,и то на начин:

-појединачним позивима у случајевима када је то могуће,

-оглашавањем путем локалне радио или тв станице,

-оглашавањем на интернет страници,

-оглашавањем путем плаката на мјестима предвиђеним за то.

 

Позивање мора бити заступљено најмање на два начина,а најкасније седам дана прије одржавања сједнице.

 

 

Члан 31.

Из реда чланова Мјесне борачке организације,  Скупштина бира Предсједништво као свој извршно-оперативни орган.

Број чланова предсједништва Мјесне борачке организације утврђује се на следећи начин:

 

1.     Мјесна борачка организација која има потписаних 31 до 100 приступница бира 5 чланова у предсједништво Мјесне борачке организације,

2.     Мјесна борачка организација која има потписаних од 101 до 300 приступница бира 7 чланова у предсједништво Мјесне борачке организације,

3.     Мјесна борачка организација која има потписаних више од 300 приступница бира 9 чланова у предсједништво Мјесне борачке организације

 

Предсједништво Мјесне борачке организације може да броји највише 9 чланова.                                

Предсједништво Мјесне борачке организације на својој првој сједници бира предсједника и замјеника предсједника Предсједништва Мјесне борачке организације.                          

Члан Мјесне борачке организације, изабран за члана Предсједништва Мјесне борачке организације, не може истовремено бити и члан Скупштине Мјесне борачке организације уколико је иста формирана на представничком принципу.

 

      Мјесна борачка организација може Одлуком прописати да Мјесна борачка организација може бирати и Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида.

 

 

 

Члан 32.

Скупштина Мјесне борачке организације,  расправља и заузима ставове о свим питањима од значаја за своје чланство и о заузетим ставовима, мишљењима и приједлозима путем својих представника обавјештава Борачку организацију општине, која је дужна да без одлагања узме у разматрање и рјешавање достављена питања као и да обезбиједи повратну информацију.

Oдлуком и Пословником о раду Скупштине и Предсједништва Мјесне борачке организације, ближе се уређују питања организовања, надлежности, одлучивања и друга питања од интереса за Мјесну борачку организацију.

 

                                                                                                                                                                                                                                          

2.     Скупштина Борачке организације општине

 

Члан 33.

Скупштину Борачке организацијеопштине, чине представници изабрани у Мјесним борачким организацијама,  као и предсједници и замјеници предсједника Одбора породица погинулих, заробљених и несталих бораца и  Одбора ратних војних инвалида.

Начин стицања својства члана Скупштине Борачке организације за изабране представнике из Мјесних борачких организација и за изабране предсједникеи замјенике предсједника Одбора породица погинулих, заробљених и несталих бораца и Одбора ратних војних инвалида прописан је Пословником о раду Скупштине Борачке организације општине.

Избор представника у Скупштину Борачке организације из Мјесних борачких организација врши се на следећи начин:

 

  1. Мјесне борачке организације које имају потписаних 31 до 100 приступница бирају једног представника у Скупштину Борачке организације општине,
  2. Мјесне Борачке организације које имају потписаних од 101 до 150 приступница бирају два представника у Скупштину Борачке организације општине,
  3. Мјесне Борачке организације које имају потписаних од 151 до 300 приступница бирају три представника у Скупштину Борачке организације општине,
  4. Мјесне Борачке организације које имају потписаних више од 300 приступница бирају пет представника у Скупштину Борачке организације општине.

 

 

Члан 34.

Скупштина Борачке организације:                                                                                                   

ДОНОСИ:

      - Статут Борачке организације,                                                                               

      - Програм рада,

      - Пословник о раду,

            -Одлуку о расписивању и провођењу редовних  изборa,

-Одлуку о провођењу ванредних избора у случајевима када су угрожени интереси   чланства борачке организације ,поремећени међусобни односи или постоји нерад,

-Одлуку о именовању комисије задужене за провођење изборне процедуре из претходне алинеје.

            -Одлуку о пријему у колективно чланство,

      -Кодекс Борачке организације

 

      УСВАЈА:

      - Извјештај о раду организације,

      - Одлуку о финансијском Плану организације,

      - Извјештај о финансијском пословању организације.

            -Извјештај Надзорног одбора.

 

      БИРА И РАЗРЈЕШАВА:

      - представнике у Скупштину Борачке организације РС и представнике у регионални                       одбор,

      - чланове Предсједништва Скупштине,

      - предсједника Скупштине Борачке организације,

      - Надзорни одбор.

 

      ВЕРИФИКУЈЕ:

      - мандат чланова Одбора породица погинулих, заробљених и несталих браца и Одбора

        Ратних војних инвалида.

 

      АНАЛИЗИРА:

      -питања остваривања програмских основа Борачке организације.

 

      ВРШИ:

      -одлучује о спајању , раздвајању и другим статусним промјенама,

-даје сагласност на правне радње предузете у име организације прије његовог уписа у   регистар удружења грађана,

      -остале послове утврђене овим Статутом.

                                                                                                                                             

Члан 35.

Предсједник Скупштине Борачке организације у оквиру права и дужности:

      -заступа и представља Борачку организацију општине,

-сазива Скупштину Борачке организације и истом предсједава,

-предсједник Скупштине је обавезан сазвати Скупштину када то од њега захтјевају    Предсједништво, Одбор породица погинулих и заробљених бораца или Одбор ратних војних инвалида,

-уколико предсједник Скупштине из оправданих разлога не може или чињењем односно нечињењем избјегава сазивање Скупштине,а исто то чине потпредсједници /предсједници Одбора/,Скупштину може  сазвати и истом руководити лице из реда чланова Скупштине предложено и опуномоћено од стране натполовичне већине чланова од укупног броја,а у року од 30 дана од подношења иницијативе.

-уколико се сједница одржава због гласања о повјерењу предсједнику Скупштине,члан предложен у складу са алинејом 5.овог члана руководи сједницом до избора новог предсједника.

 

-стара се о организацији и раду органа Скупштине Борачке организације,

-потписује акта Скупштине,

-стара се о организацији и јавности рада Скупштине Борачке организације,

-стара се о остваривању сарадње са другим органима и организацијама,

-непосредно сарађује са општинским органима и институцијама и шире, те са осталим организацијама које доприносе остваривању програмских циљева и задатака Борачке организације,

-предлаже Скупштини разматрање одређених питања из домена њеног рада,

-предлаже сазивање сједница Предсједништва БО општине  у складу са   Пословником о раду Предсједништва,

-предлаже сазивање сједница Скупштине МБО у складу са Пословником о раду Скупштине МБО,

-управља имовином организације,

-припрема и предлаже измјене Статута,

-врши и друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине из своје надлежности.

 

Члан 36.

У случају смрти предсједника Скупштине Борачке организације,или његове оправдане спријечености да обавља дужност , Скупштина на ванредној сједници која се мора одржати у року од 90. дана од дана смрти предсједника или његове оправдане спријечености да обавља дужност , бира предсједника на период до краја мандатног периода, а све у складу са посебном Одлуком Скупштине о провођењу ванредних избора.

 

У случају оправдане спријечености за обављање дужности у трајању преко 90 дана,

Скупштина је дужна да поступи у складу са ставом 1.овог члана.

 

У случају одсутности или спријечености предсједника Скупштине његове обавезе и дужности преузима потпредсједник Скупштине Борачке организације.

 

 

2.1. Предсједништво Скупштине Борачке организације

 

Члан 37.

Предсједништво је извршно-оперативни орган Борачке организације.

Предсједништво броји 11 чланова.

 

      Из реда чланова Предсједништва, на првој сједници Предсједништва бира се   предсједник и замјеник предсједника Предсједништва.  

 

Начин избора, територијална заступљеност и састав чланова Предсједништва утврђује се Статутарном Одлуком о провођењу избора и Пословником о раду Скупштине Борачке организације.

За свој рад Предсједништво одговара Скупштини Борачке организације.                                  

Члан Борачке организације изабран за члана Предсједништва не може истовремено бити и члан Скупштине.     

 

                                                                         Члан 38.

Предсједништво Скупштине Борачке организације:

-врши све послове везане за остваривање програмских циљева и задатака које утврди Скупштина,

-доноси Програм свога рада,

-бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника Предсједништва,

            -утврђује приједлог финансијског плана.

-доноси Пословник о свом раду,

-доноси одлуку о оснивању Стручне службе Борачке организације,

-доноси Правилник о платама ,накнадама и другим примањима у Борачкој ораганизацији општине Србац,

-проводи одлуку Скупштине о провођењу ванредних избора у случајевима када су угрожени интереси чланства борачке организације,поремећени међусобни односи или постоји нерад.

-доноси одлуку и усваја критеријуме за установљање и додјелу признања борачке организације,

-организује остваривање закључака, одлука и упутстава, анализира остваривање програма рада и програмских циљева и задатака и доноси закључке о комплетним активностима органа Борачке организације општине,

-овлаштено је да покрене поступак опозива за неактивне чланове, који својим радом не доприносе у активном раду Предсједништва, а попуну чланова врши Скупштина на првој сједници у складу са Статутарном одлуком или Пословником о раду Скупштине Борачке организације,

-врши опозив Предсједништва МБО у случају њиховог нерада или немогућности провођења избора, именује повјереника и даје приједлог Скупштини Борачке организације општине за провођење ванредних избора и избора новог Предсједништва МБО,

-иницира и активно учествује у дефинисању и остваривању права демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца,

-непосредно сарађује са државним органима и институцијама у општини и шире ради дефинисања и остваривања права демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца,

-иницира активности и доноси ставове којима се доприноси акционом повезивању, међусобној сарадњи, информисаности те пуној одговорности и законитости у раду Борачке организације и њених органа на свим нивоима организовања,

-обезбјеђује сарадњу са политичким странкама, друштвеним и другим организацијама и институцијама у општини и шире,

-преузима конкретне активности у рјешавању појединачних захтјева од интереса за чланове Борачке организације,

- координира и усмјерава рад Мјесних борачких организација и пружа им стручну помоћ у раду и дјеловању,

-усваја Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Стручне службе,

- обезбјеђује услове за рад Стручне службе и комисија Борачке организације,

- даје сагласност на План рада Стручне службе и усваја извјештај о њеном раду,

- обезбјеђује услове за стварање банке података свих чланова Борачке организације,

- даје предлоге и мишљења надлежним органима кад они рјешавају питања из домена остваривања права демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца,  а нарочито у погледу утврђивања дужине учешћа и условима ангажовања као борца, праћење приоритета запошљавања, стамбеног збрињавања, изградње надгробних споменика и рефундације средстава раније изграђених споменика,

-предлаже сазивање сједница Предсједништва МБО у складу са Пословником о раду Предсједништва МБО,

- обавља и друге послове утврђене Статутом Борачке организације.

 

 

Члан 39.

Предсједник предсједништва Скупштине Борачке организације у оквиру права и дужности:

-        представља Предсједништво,

-        сазива сједнице Предсједништва и истим предсједава,                  

-        извршава одлуке и ставове Скупштине и Предсједништва,

-        проводи политику коју утврди Скупштина и Предсједништво,

-     афирмише и заступа ставове и интересе борачких категорија грађана,

-     врши и друге послове који му буду стављени у надлежност.        

 

Члан 40.

У случају одсутности или спријечености предсједника Предсједништва Скупштине његове обавезе и дужности преузима замјеник предсједника Предсједништва Скупштине Борачке организације.

 

Члан 41.

 

Пословником о раду Скупштине Борачке организације ближе се уређују питања:

            -  рада и унутрашња организација Скупштине,

-  начин остваривања права и дужности чланова Скупштине и њених радних тијела,

            -  програмирање и усклађивање рада Скупштине,

-  јавност рада,

            -  однос унутар Скупштине,

-  оснивање и рад радних тијела,

-  сарадња са другим органима и организацијама,

-  рад Скупштине у условима непосредне ратне опасности и ратног стања,

- права и обавезе предсједника Скупштине,

- друга питања од интереса и значаја за рад Скупштине.

 

 

 

Пословником о раду Предсједништва Борачке организације ближе се уређују питања:

            -права и дужности чланова Предсједништва,

-права и дужности предсједника Предсједништва,

-права и дужности Стручне службе,

-организација и начин рада Предсједништва,

-програмирање и усклађивање рада Предсједништва,

-јавност рада,

-однос унутар Скупштине и Предсједништва,

-оснивање и рад радних тијела,

-сарадња са другим органима и организацијама,

-рад предсједништва у условима непосредне ратне опасности и ратног стања,

-друга питања од интереса и значаја за рад Предсједништва 

                                                                                                                                                                       

 

Радна тијела Предсједништва Скупштине Борачке организације

 

                                                                         Члан 42.

За остваривање програмских циљева и задатака Предсједништво Борачке организације

формира стална радна тијела:

1.      Комисију за давање сагласности, у поступку остваривања права на материјална и финансијска давања породицама демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и погинулих, заробљених и несталих бораца,

2.     Комисију за давање мишљења у поступку категоризације демобилисаних бораца у погледу утврђивања дужине учешћа и услова ангажовања у рату,

3.     Комисију за ревизију остварених права демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несталих бораца и                          

4.     Стамбену комисију.                                                                                                                     

Чланови комисије за свој рад оговорни су Предсједништву и не могу бити бирани из састава Предсједништва.

                                           

Предсједништво може да формира и повремена радна тијела намијењена за обављање одређених конкретних задатака или припрему одређеног материјала.

Права, обавезе, дјелокруг рада, надлежност, састав, начин рада, именовање, назив радних тијела и комисија , одговорност чланова и друга битна питања сталних и повремених радних тијела предсједништва Борачке организације утврђује се одлуком или Пословником о раду Предсједништва Борачке организације , односно Пословником о раду комисије и радних тијела борачке организације.

 

2.2. Одбори

 

Члан 43.

 

Ради остваривања специфичних интереса породица погинулих, заробљених и несталих бораца и  ратних војних инвалида, Скупштина Борачке организације бира:

 1.Одбор породица погинулих и заробљених бораца и

 2.Одбор ратних војних инвалида

 

2.2.1. Одбор породица погинулих, заробљених и несталих бораца

 

Члан 44.

Одбор породица погинулих,заробљених и несталих бораца броји 7 чланова.

Чланове Одбора верификује Скупштина општинске Борачке организације, а Одбор из свог састава, на првој сједници бира предсједника и замјеника предсједника.

Одбор нема својство правног лица.

Одбор своју функцију остварује у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора.

 

                                                                         Члан 45.            

Одбор породица погинулих,заробљених и несталих бораца бира се од пунољетних чланова породица погинулих и заробљених бораца који имају стално или привремено мјесто боравка на подручју општине.

У одбор могу се бирати: отац, мајка, супруга и дјеца.

 

Избор одбора врши се на сједници на којој учествујu сви чланови породица погинулих и заробљених бораца са утврђеним и признатим статусом – носиоци породичне инвалиднине, а који су чланови Борачке организације са потписаном приступницом.

 

                                                                         Члан 46.

Одбор у оквиру права и обавеза утврђених овим Статутом:

-координира рад чланства у Мјесним борачким организацијама,

-анализира и прати стање материјалног положаја породица погинулих, заробљених  и несталих бораца,

-припрема приједлог мјера Предсједништву и Скупштини Борачке организације за побољшавање положаја из домена остваривања права породица погинулих и заробљених бораца,

-прати и утиче на адекватнији смјештај породица погинулих, заробљених и несталих бораца и прати приоритете у запошљавању,

-предлаже и предузима мјере на пружању свих облика помоћи породицама  погинулих, заробљених и несталих бораца и прати изградњу надгробних споменика и спомен обиљежја,

-активно доприноси на очувању тековина борбе и чувању од заборава оних који су за ову државу дали највише,

-врши и друге послове које му Скупштина  стави у надлежност.

 

Члан 47.

 

Састав, рад, унутрашња организација, начин остваривања права, дужности  чланова одбора,       однос према другим органима Борачке организације и однос према другим питањима,  утврђује се одлуком или Пословником о раду одбора породица погинулих, заробљених и несталих бораца усвојеним на првој сједници одбора, који мора бити усклађен са Статутом и Пословником о раду Скупштине Борачке организације.

 

Члан 48.

Одбор је за свој рад одговоран Скупштини  Борачке организације.

 

Члан 49.

Предсједник одбора је по функцији потпредсједник Скупштине Борачке организације општине.

 

2.2.2. Одбор ратних војних инвалида

 

Члан 50.

Одбор ратних војних инвалида броји 7. чланова.

Чланове одбора верификује Скупштина општинске Борачке организације, а Одбор из свог састава, на првој сједници бира предсједника и замјеника предсједника.

Одбор нема својство правног лица.

Одбор своју функцију остварује у складу са Статутом Борачке организације општине и Пословником о раду Одбора.

 

Члан 51.

Одбор ратних војних инвалида бира се од демобилисаних бораца који имају стално или привремено мјесто боравка на подручју општине, остварују право на личну инвалиднину и имају регулисан статус ратног војног инвалида.

 

Избор одбора врши се на сједници на којој учествују сви ратни војни инвалиди са признатим статусом – носиоци личне инвалиднине , а који су чланови Борачке организације са потписаном приступницом.

 

 

 

Члан 52.

Одбор у оквиру права и обавеза утврђених овим Статутом:

-координира рад чланства у Мјесним борачким организацијама,

-анализира и прати стање материјалног положаја ратних војних инвалида,

-припрема приједлог мјера Предсједништву и Скупштини Борачке организације за побољшавање положаја из домена остваривања права ратних војних инвалида,

-прати предузимање активности на провођењу свих облика медицинске рехабилитације и ресоцијализације,

-прати и предузима мјере на запошљавању ратних војних инвалида, стамбеном збрињавању, школовању дјеце и свих других облика помоћи,

-врши и друге послове које му Скупштина  стави у надлежност.

 

Члан 53.

      Састав, рад, унутрашња организација, начин остваривања права, дужности  чланова одбора, однос према другим органима Борачке организације и однос према другим питањима , утврђује се одлуком или Пословником о раду одбора ратних војних инвалида усвојеним на првој сједници одбора, који мора бити усклађен са Статутом и Пословником о раду Скупштине Борачке организације.

 

Члан 54.

     Одбор је за свој рад одговоран Скупштини  Борачке организације.

                                                                         Члан 55.       

Предсједник одбора је по функцији потпредсједник Скупштине Борачке организације општине.

 Надзорни одбор

 

Члан 56.

 

Надзор над материјално – финансијским пословањем Борачке организације врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор има три члана.

 

Одбор из свог састава на првој сједници бира предсједника.      

 

Надлежност, права, обавезе и овлаштења Надзорног одбора утврђују се Пословником о раду Одбора.

 

 

Радна тијела Скупштине

 

 

Члан 57.

 

За остваривање програмских циљева и задатака Скупштина Борачке организације може да формира повремена или стална радна тијела:

1.     Комисију за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију,

2.     Статутарну комисију,

3.     Комисију за жалбе,

4.     Комисију за информисање,

5.     Суд части.

 

За остваривање одређених конкретних задатака или припрему одређених материјала за потребе Скупштине, поред предсједништва и Одбора могу се формирати и друга повремена радна тијела.

Пословником о раду Скупштине или Одлуком, утврђује се надлежност, дјелокруг рада и друга битна питања за рад радних тијела.

 

 

 

Координациони одбор-регије

 

 

Члан 58.

 

„Борачка организација општине Србац у својој изборној јединици-регији заједно са осталим борачким организацијама регије образује Координациони одбор као облик заједничког дјеловања и усклађивања заједничких интереса.

Координациони одбор чине:предсједници Скупштина борачких организација,предсједници предсједништава,предсједници Одбора породица погинулих и заробљених бораца,Одбора ратних војних инвалида и чланови Скупштине Борачке организације Републике Српске из изборне јединице.

 

Координациони одбор регије доноси Пословник о раду који ближе уређује састав Координационог одбора регије,дјелокруг рада,овлашћења,начине одлучивања и представљање.

 

Координациони одбор регије усаглашава приједлоге за чланове Предсједништва Скупштине БОРС-а од којих се један бира за координатора.

 

Координациони одбор регије бира представнике породица погинулих и заробљених бораца и ратних војних инвалида и предлаже их за чланове републичког Одбора породица погинулих и заробљених бораца и републичког Одбора ратних војних инвалида ,а на приједлог борачких организација регије.

Координациони одбор регије одлуке доноси најмање надполовичном већином укупног броја представника у одбору.

 

Члан 59.

 

Задаци Координационог одбора су:

 

-доприноси развијању свих облика сарадње борачких организација изборне јединице,

-прати и координира заједничке активности борачких организација изборне јединице, утврђује платформу заједничких наступа према Борачкој организацији Републике Српске и органима локалне заједнице,и

-врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником о раду,

 

 

Имовина Борачке организације

 

 

 

Члан 60.

Борачка организација има своју имовину коју чине:

-средства,

-права,

-новац.

    

 

Члан 61.

 

Укупна средства за рад и пословање Борачке организације за остваривање њених програмских циљева и задатака обезбјеђују се из:

1.     Буџета општине за реализацију планова и Програма рада организације,

2.     Од чланарине,

3.      Путем уговора о обављању одређених послова по захтјеву других правних и физичких лица.

 

                       

                                                                         Члан 62.

 

Одлуку о висини, начину уплате и кориштењу чланарине доноси Скупштина Борачке организације , а на приједлог Предсједништва Скупштине Борачке организације.

 

Стручна служба Борачке организације

 

 

Члан 63.

За обављање административно - техничких, информативних, аналитичко правних и других послова оснива се Стручна служба Борачке организације.

 

 

 

 

Оснивање профитних организација

 

 

Члан 64.

Борачка организација, сагласно Закону може оснивати профитне организације, које нису у супротности са програмским циљевима и задацима Борачке организације и тиме стицати допунска средства.

Борачка организација може основати и издавати властито информативно гласило у складу са законом.

Одлуку о оснивању профитних организација доноси Скупштина  Борачке организације општине Србац.

 

Сви послови везани за управљање профитним организацијама  које је основала Борачке организација  општине Србац су у надлежности Скупштине Борачке организације општине Србац.

 

 

 

Доношење Статута и његове промјене

 

 

Члан 65.

Статут Борачке организације је основни акт организације.

Статут доноси Скупштина Борачке организације двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

Сва акта која доносе органи Борачке организације морају бити у складу са овим Статутом.

 

Члан 66.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

 

 

 

Престанак рада Борачке организације

 

 

 

Члан 67.

Борачка организација престаје са радом на основу Одлуке Скупштине Борачке организације.

Борачка организација доноси Одлуку о престанку рада Борачке организације када најмање двије трећине Мјесних борачких организација донесе Одлуку о престанку рада.

Одлука о престанку рада Борачке организације мора садржавати одредбе о подјели имовине, односно о измирењу постојећих обавеза као и наплати заосталих потраживања.

 

Имовина се у случају престанка рада расподјељује Одлуком Скупштине у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске.

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 68.

Односи унутар органа Борачке организације и политички ангажман функционера у органе Борачке организације уређује се Пословником о раду Скупштине и органа Борачке организације, као и кодексом норми понашања.

 

 

Члан 69.

Борачка организација може се удруживати или улазити у савезе са другим сличним организацијама са територије Републике Српске.

Одлуку о удруживању доноси Скупштина Борачке организације.

 

Члан 70.

Појединци, поштоваоци протеклих ослободилачких ратова српског народа могу бити почасни чланови и симпатизери Борачке организације на начин утврђен овим Статутом.

 

Члан 71.

Сва акта и одлуке које доносе Скупштине борачке организације, њихови органи и радна тијела морају бити усклађена са Статутом Борачке организације општине у року од 90 дана од дана доношења овог Статута.

Питања која нису уређена овим Статутом као и разрада појединих одредби, регулисати ће се посебним актом надлежног органа Борачке организације.

 

 

Члан 72.

 

Ступањем на снагу пречишћеног текста Статута престаје да важи Статут Борачке организације општине Србац број: И:01/229-1 од  08.11.2013.године.

 

 

 

Члан 70.

За тумачење овог Статута надлежна је Статутарна комисија Борачке организације општине Србац.

 

Члан 71.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

 

 

 

 

Број:И:01/49-2

 

Датум: 27.02.2017.године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ

БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ

Душко Митрић